กำหนดการรับวัคซีน รอบที่ 1 (ม.4 -ม.6)

โรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อโควิค 19 วัคซีน Pfizer รอบที่ 1 กลุ่มเป้าหมายอายุ 16 – 18 ปี ระดับชั้น ม.4 -ม.6 จำนวนวัคซีน 1,630 โดส ให้บริการโดยโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2564 สถานที่รับวัคซีน ณ โรงเรียนนครสวรรค์

สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนจะรีบประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็วที่สุด เมื่อได้รับกำหนดการมาจากทางโรงพยาบาล