ตรวจเยี่ยมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2564 – โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของ สพม.นว