การมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน 125 ปี

ดูรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

หมายเหตุ : ทุนการศึกษาจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคน