ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 1/2564

12 กันยายน 2564 : โรงเรียนนครสวรรค์ จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมกับประธานเครือข่ายระดับห้อง ของนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ทั้ง 81 ห้องเรียน เพื่อรับฟังข่าวสารต่างๆ จากทางโรงเรียน อาทิ

  • สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19
  • แนวทางการสำรวจและการฉีดวัคซีนฯ ให้กับนักเรียนตามแผนของ สพฐ./ศบค.
  • แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนในช่วงสถานการณ์พิเศษ
  • ปฏิทินวิชาการ/การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
  • ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณ-เงินช่วยเหลือต่างๆ ตามโครงการรัฐบาล
  • การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของอาคาร/สถานที่ในกรณีที่สามารถเปิดเรียนแบบ on-site ได้ (หลังนักเรียนได้รับวัคซีน) เป็นต้น
  • ตลอดจนเปิดให้ผู้ปกครองสามารถพูดคุย-สอบถาม หรือเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนให้กับทางโรงเรียนด้วย