สัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว 64 (ออนไลน์)

20 ก.ค. 2564 โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดยคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 จัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ฉันท์ม่วง-ขาว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักรุ่นพี่-รุ่นน้อง-เพื่อนต่างห้อง ตลอดจนแนะนำแนวทางในการเรียนและแนะนำสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนนครสวรรค์ให้นักเรียนใหม่ได้รู้จักโรงเรียนนครสวรรค์ยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนและประสานงานในการจัดกิจกรรมจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน