การสอบแก้ตัว ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน(ติด 0 ร มผ.) ไม่สามารถดำเนินการสอบแก้ตัวตามปกติได้ งานวัดผลฯ จึงกำหนดให้นักเรียนทำการลงทะเบียนและสอบแก้ตัวผ่านทางระบบออนไลน์ในแพลตฟอร์ม Google Classroom ดังรายละเอียดตามคู่มือนี้