การรับใบเสร็จเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2564

สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษาและใบประกอบการเบิกเงินกับหน่วยงานต้นสังกัดผ่านทางไปรษณีย์

แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษาและใบประกอบการเบิกเงิน >> คลิกที่นี่