สาธารณสุขจังหวัดฯ ติดตามการป้องกันโควิด 19 ภายในสถานศึกษา

 

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 3 และ คณะจากสำนักงานสาธารณสุขฯ ไรับมอบหมายจาก ศบค.นว. ตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรการโรงเรียนนครสวรรค์เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564