สพม.นว ติดตามการจัดการเรียนออนไลน์

25 มิ.ย. 2564 : ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์/ประธานสหาวิทยาเขตวิมานลอย นางสัมพรรณ ถวิลไทย นางสาวณสุดา สิชฒรังษี ศึกษานิเทศและนางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชการศึกษานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019