ผล O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค์

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562-2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค์