แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว โรงเรียนนครสวรรค์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการรับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.6 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 และ ของนักเรียนชั้น ม. 3 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีกำหนดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

นักเรียนชั้น ม.6

โรงเรียนจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้กับนักเรียนทุกคน โดย ม.6 ลงทะเบียนขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ผ่านแบบฟอร์มนี้    https://forms.gle/79c6ENAURXbZpKDz8

นักเรียนชั้น ม.3

  • สำหรับนักเรียน ม.3 ที่ศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น โรงเรียนจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดย ม.3 ลงทะเบียนขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ผ่านแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/uAVc1BF6N5g2vCjD8
  • สำหรับนักเรียน ม.3 ที่ศึกษาต่อโรงเรียนนครสวรรค์ รับเอกสารในวันเปิดภาคเรียน1/2564

หมายเหตุ : ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลในการจัดส่งในฟอร์มภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยโรงเรียนจะจัดส่งเป็นเอกสารลงทะเบียนไปรษณีย์ให้ในวันที่ 27 เมษายน 2564

งานทะเบียนและวัดผลฯ โรงเรียนนครสวรรค์