การรับ ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และ ประกาศนียบัตร (ปพ.2) ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ที่จบการศึกษาพร้อมรุ่น (จบวันที่ 9 เมษายน 2564)

กรณีที่ 1 รับด้วยตนเองที่โรงเรียน
– นักเรียนชั้น ม.6 รับเอกสาร วันที่ 23 เมษายน 2564
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1- 6/5 เวลา 09.00 – 10.00 น.
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 – 6/10 เวลา 10.30 – 11.30 น.
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11- 6/15 เวลา 12.30 – 13.30 น.
นักเรียนชั้น ม. 3 รับเอกสาร วันที่ 26 เมษายน 2564
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1- 3/4 เวลา 09.00 – 10.00 น.
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 – 3/8 เวลา 10.30 – 11.30 น.
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9- 3/12 เวลา 12.30 – 13.30 น.
กรณีที่ 2 ให้ผู้อื่นรับแทน
ผู้ที่รับแทนต้องเป็นผู้ปกครองของนักเรียนเท่านั้น โดยให้แนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีที่ 3 กรณีไม่สามารถมารับในวันเวลาที่กำหนดได้
3.1 นักเรียนสามารถมารับได้ที่ห้องทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ในวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.
3.2 หากนักเรียนมีความประสงค์ให้ทางโรงเรียนจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กรอกข้อมูลในลิ้งค์นี้ https://forms.gle/ckhSoWov2kqhZqVB8
โดยโรงเรียนจะจัดส่งให้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป