เปิดโฉมหน้าประธานสภาและสมาชิกสภานักเรียน ปี 2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ได้มอบช่อดอกไม้ให้กับประธานสภานักเรียน ประธานคณะสี และสมาชิกสภานักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมสภานักเรียนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถต่อไป