แสดงความยินดี น.ส.ปวริศา สิทธิกรณ์

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์ นักเรียนชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ กลุ่มจังหวัดที่ 7 ซึ่งใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และมีผลงาน/กิจกรรมดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีคุณภาพและคุณประโยชน์ มีการเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง