รับรางวัลยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้เข้ารับรางวัล ยุวสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 จากท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ทำการคัดเลือกเยาวสตรีที่อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่มีความประพฤติเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยภาวะผู้นำ มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในบทบาทสิทธิสตรีที่มีความรู้ความสามารถและมีความเสมอภาคทางเพศ โดยนางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวสตรี (ภาคเหนือ) เป็นใน 2 คนจากผู้เข้าทำการคัดเลือกจากทั่วประเทศ