สอบธรรมศึกษา 2563

5 มีนาคม 2564 โรงเรียนนครสวรรค์ จัดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับชั้นตรี โทน เอก ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ได้รับความรู้และกระทำความดี เพื่อพัฒนาจิตใจปลูกฝังศีลธรรม สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพพึ่งตนเองได้และให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา