ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียน ชั้น ม.1- ม.6 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมกิจกรรมภายในโรงเรียนให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564