ต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการใช้สนามกีฬา

โรงเรียนนครสวรรค์ต้อนรับคณะตรวจติดตามและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันยับยั้งโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) คณะที่ 5 (กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ สนามกีฬาทุกประเภท และฟิตเนส)

ประกอบด้วย

  1. พ.อ.หญิงปวีนา ไทยตรง รอง ผอ.รมน จังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการ
  2. นายมานิตย์ บุญคลัง ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
  3. นางสุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
  4. ดร.กิตติพงษ์ กลิ่นแมน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เลขานุการคณะกรรมการ

pdfjoiner