ระเบียบการรับสมัคร ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ฉบับร่าง)

  • ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ พสวท. (สมทบ)
  • ม.4 ประเภทห้องเรียนพหุภาษา (MP)
  • ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

เอกสารฉบับนี้มีทั้งหมด 9 หน้า กดปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลื่อนหน้าถัดไป

ใช้ ฉบับร่าง ประกาศรับนักเรียน ม.4 ( พสวท mp พิ

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารฉบับร่างเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้หากมีประกาศฉบับจริง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การรับสมัครจากทาง สพฐ. ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง