ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย

นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อม นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และ นางพะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ นายชูเกียรติ สุราภา รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมคณะครู เยี่ยมบ้าน ด็กชายวรวรรธน์ คงคล้าย นักเรียนชั้น ม.3/8 เนื่องจากเหตุไฟไหม้ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนนครสวรรค์ จำนวน 35,800 บาท พร้อมหนังสือเรียนและอุปกรณ์โน้ตบุ๊กให้ยืมใช้ในการเรียนออนไลน์ และร้านรุ่งจิตต์สปอร์ตสมทบเงินช่วยเหลืออีกเป็นจำนวน 2,000 บาท