ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42ร่วมประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เรื่องการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฯ และ ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประชุมชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษา ฯ , การเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์