อบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์

โรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และทีมงานสื่อเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วย Google Forms ให้กับคณะครูและบุคลกร เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและทันต่อสถานการณ์ยุคปัจจุบัน เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 256 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521