ประกาศผลรางวัล “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42” สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ประกาศผลการประเมินครูเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ “ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปีการศึกษา 2563”ระดับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42

สาขา วิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์

สาขา เทคโนโลยี

สาขาเทคโน