รางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ จากประเทศไต้หวัน

ลูกม่วงขาวคว้า “เหรียญทอง” การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติงาน “2020 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE)” ณ เมืองเกาสง ไต้หวันและได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานใน งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชื่อผลงาน นวัตกรรมเครื่องเก็บเกี่ยวผลผลิตจากทานตะวัน (Innovation of harvesting machine of sunflowers)

นักเรียนที่ร่วมสร้างผลงานได้แก่

  1. นายพลธนวัฒน์ ยิ้มศิริวัฒนะ   ม.6/9
  2. นางสาวณัฐวรรณ เวียงวงษ์  ม.6/5
  3. นายณัฐชนน นาคจรุง  ม.6/8
  4. นายภูเพชร ฉายเพ็ชร ม.4/3
  5. นางสาวจิรัฏฐิติกาล เพ็งผจญ ม.4/4
  6. นางสาวธันยารัตน์ โพธิ์อ่อง ม.5/5

ครูผู้ควบคุม

  • คุณครูอาภาภรณ์ ปานมี
  • คุณครูกนกพร ภู่ตระกูล