ผู้อำนวยการเยี่ยมชมกลุ่มสาระฯ

วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2563 : นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมการและเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานแนะแนว

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน