อบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนนครสวรรค์ โดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล จัดการอบรมเชิงปฎิบัตกิาร “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ชาตรี ฝ่่ายคำตา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับคณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อให้สามารถดำเนินการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุม โรงเรียนนครสวรรค์