กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563