กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6

ประมวลภาพกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563