ชนะเลิศวาดภาพภาคเหนือ

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศวาดภาพระดับภาคเหนือ ที่ ม.นเรศวร

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประกวดแข่งขันวาดภาพจินตนาการแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft team ระดับ มัธยมศึกษาต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยทาง รร.นครสวรรค์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ผลปรากฏว่าระดับ ม.ต้น ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ เด็กชายดานุ บุญมาก รร.นครสวรรค์ ส่วนระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ นายอภิสิทธิ์ บุญรักษา โดยมีครูที่ปรึกษา คือ นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูผู้ฝึกซ้อม นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายธนพงศ์ หมีทอง ครูคอมพิวเตอร์ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนนครสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง ส่วนการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ที่ ม.นเรศวร ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ ด.ช.ดานุ บุญมาก ได้รับเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายอภิสิทธิ์ บุญรักษา ได้รับเงินทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร