ผล O-NET ม.6 อันดับ 1 ภาคเหนือ

ผลสอบ O-NET นักเรียน ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ทำให้โรงเรียนนครสวรรค์อยู่อันดับ 1 ของภาคเหนือและอยู่อันดับที่ 7 ของประเทศไทย