Back to Healthy School

1 กรกฎาคม 2563 เปิดเรียนวันแรก คณะครู นักเรียนและบุคลากรอื่น ๆ พร้อมเรียน ทั้งในโรงเรียน (On Site)และที่บ้าน (On Line และOn Air) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยโรงเรียนปฎิบัติคามมาตรการที่กำหนดทุกประการ และยังได้รับความอนุเคราะห์การกำกับ ติดตามและนิเทศจากศูนย์บริหารจัดการโรคติดต่อ จังหวัดนครสวรรค์นำโดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อีกด้วย