ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน เดือนกรกฎาคม 2563

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนครสวรรค์ ในสถานการณ์ Covid-19เดือนกรกฎาคม 2563

👉 ตรวจสอบเลขที่ >> https://www.nssc.ac.th/main/post/4334
.
👉 ตรวจสอบตารางเรียน >> https://www.nssc.ac.th/main/post/4239
.
👉 เข้าเรียนออนไลน์ >> https://online.nssc.ac.th/
.
– สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14, 5/14, 6/13 และ 6/14 ไม่มีการแบ่งกลุ่ม ให้มาเรียนปกติในโรงเรียน (on-site)
– กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม นักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.nssc.ac.th