สรุปจำนวนที่นั่งของนักเรียน ม.6 เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ปี 2563

สรุปจำนวนที่นั่งของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ ที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS รอบที่ 1-5