อบรมการสอนผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนนครสวรรค์เตรียมพร้อมระยะสุดท้ายก่อนสอนจริง. ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 คณะครูโรงเรียนนครสวรรค์ อบรมเชิงปฎิบัติการการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนทดลองสอนเสมือนจริงในวันที่ 24,25 และ 29 มิถุนายน 2563 โดยคณะวิทยากร คณะครูเทคโนโลยีของโรงเรียน