ประกาศเรื่องทรงผมของนักเรียน

โรงเรียนนครสวรรค์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมยาวได้ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย และทั้งนักเรียนหญิง และนักเรียนชาย ตามแนวทางที่กำหนด