ประชุมเตรียมพร้อมเปิดเรียน 2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.42 ผ่านวีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันทึ่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19