มอบตัวผ่านระบบออนไลน์ ม.1 และ ม.4


>> แบบบันทึกข้อความ ขอสละสิทธิ์ของนักเรียน ม.4  <<<

กำหนดการมอบตัวผ่านระบบออนไลน์

 • ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป/ความสามารถพิเศษ : วันที่ 12-13 มิ.ย. 63 (สิ้นสุดเวลา 16:30 น.)
 • ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป สำรอง (5 คน ดังรายชื่อนี้…คลิก) วันที่ 14 มิ.ย. 63 (สิ้นสุดเวลา 16:30 น.)
 • ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ : วันที่ 14-15 มิ.ย. 63 (สิ้นสุดเวลา 16:30 น.)

เอกสารที่ใช้มอบตัวออนไลน์ (เป็นไฟล์รูปภาพหรือ PDF)

 1. ใบแสดงหมู่เลือดของนักเรียน (ใบผลตรวจจากแล็บฯ เอกชนหรือ รพ.รัฐ หรือจากสมุดแรกเกิด/ใบสูจิบัตรจากราชการที่ระบุหมู่เลือดนักเรียน)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง
 7. สำเนาใบ ปพ.1 (ต้องมีครบ 2 หน้าในไฟล์เดียว)
 8. รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน)
  ตัวอย่าง
 9. รูปถ่ายผู้ปกครอง (ชุดสุภาพ)
  ตัวอย่าง (ใช้รูปคนใดคนหนึ่ง ที่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ว่าเป็นผู้ปกครอง)
 10. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล

หมายเหตุ :

 1. เมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้พิมพ์แบบการมอบตัวทั้งหมด (จะมีชุดย่อย 3 ชุด รวม 13 หน้า) พร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุ มาส่งที่โรงเรียนในวันที่รับหนังสือเรียน
 2. เอกสารที่เป็นสำเนาทุกชนิด ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. หากไม่ทำการมอบตัวภายในวัน-เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
 4. นักเรียนที่มีรายชื่อตัวสำรอง ให้รอการติดต่อจากทางโรงเรียน ผ่านทางโทรศัพท์
 5. นักเรียนรอบอื่นๆ ที่เคยมอบตัวออนไลน์ไปแล้ว ไม่ต้องมอบตัวใหม่

ขั้นตอนการมอบตัวออนไลน์

 1. เข้าหน้าเว็บไซต์การมอบตัว https://admission.nssc.ac.th/enroll/round2/
 2. ทำการล็อกอินด้วย
  Username = เลขประชาชน 13 หลัก
  Password = เบอร์โทรที่ใช้ตอนสมัครสอบ
 3. ทำการกรอกข้อมูลการมอบตัวให้ครบทุกหน้า
 4. ทำการอัพโหลดเอกสาร ในรูปแบบของไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF ให้ครบตามที่กำหนด
 5. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร การมอบตัว 1-2 วันทำการ หากพบปัญหาเอกสารไม่สมบูรณ์เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์
 6. หากกรอกข้อมูลผิด หรือต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถกลับไปแก้ไขและยืนยันข้อมูลใหม่ได้ (ทางโรงเรียนจะยึดข้อมูลฉบับล่าสุด)
 7. เมื่อเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้พิมพ์แบบการมอบตัวทั้งหมด จากเมนูดาวน์โหลด (จะมีชุดย่อย 3 ชุด รวม 13 หน้า) พร้อมเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุ มาส่งที่โรงเรียนในวันที่รับหนังสือเรียน

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการมอบตัวออนไลน์ ผ่านทางไลน์ ID : nsscline