ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ตอนสมัคร ในการ login เข้าไปพิมพ์

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผ่านทางไลน์ ID : nsscline

ใบรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ

หมายเหตุ : หากพบว่าข้อมูลฯ ตามประกาศฯไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการแก้ไขในวันสอบคัดเลือกฯ ซึ่งก่อนสอบวิชาแรก โรงเรียนจะมีแบบตรวจสอบข้อมูลฯ ให้นักเรียนได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง

กำหนดการสอบ

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

>> ตรวจสอบตารางเวลาการเข้าออกห้องสอบ <<

 

การปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง

  1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียน และสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า
  2. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (พิมพ์จากระบบการสมัครฯออนไลน์) พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน
  3. โรงเรียนอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเข้าสอบได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบดินสอ และปากกา
  4. โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับผู้เข้าสอบตามกำหนดโดยไม่พักคอยหากจำเป็นต้องพักคอย ผู้ปกครองต้องคัดกรองและพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด
  5. โรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนไม่มีบริการจำหน่ายอาหารในวันสอบ
  6. ผู้เข้าสอบไม่มาภายในกำหนดตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบครั้งนี้
  7. ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก ภายในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่เว็บของโรงเรียนนครสวรรค์ www.nssc.ac.th

แผนผังสถานที่ห้องสอบ

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ผ่านทางไลน์ ID : nsscline