มอบตัว ม.4 !! สำรอง !!


ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4

 1. เข้าสู่ระบบรับมอบตัว ด้วย user และ password ที่ได้รับ
 2. กรอกรายละเอียดข้อมูลการมอบตัวนักเรียนให้ครบถ้วน
 3. อัพโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดเข้าสู่ระบบ ได้แก่
  4.1 สำเนาใบ ปพ.1 จากโรงเรียนเดิม
  4.2 ใบแสดงหมู่เลือดของนักเรียน (ใช้สมุดแรกเกิด แทนได้)
  4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
  4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
  4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา)
  4.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
  4.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง
  4.8 รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน)
  4.9 รูปถ่ายผู้ปกครอง (ชุดสุภาพ)
 4. กดยืนยันการส่งข้อมูลมอบตัว
 5. กดดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มไว้สำหรับพิมพ์มาส่งในวันเปิดเทอม

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการมอบตัวได้ ผ่านทางไลน์ ID : nsscline