มอบตัว ม.4 ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 (สำหรับนักเรียน ม.3 เดิม)

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว
 2. เข้าสู่ระบบรับมอบตัว ด้วยเลขบัตรประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียนเดิม
 3. กรอกรายละเอียดข้อมูลการมอบตัวนักเรียนให้ครบถ้วน
 4. อัพโหลดไฟล์เอกสารทั้งหมดเข้าสู่ระบบ ได้แก่
  4.1 ใบแสดงหมู่เลือดของนักเรียน (อนุโลมให้ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน นว. ได้)
  4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
  4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา
  4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
  4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา-มารดา)
  4.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
  4.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ปกครอง
  4.8 รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน)
  4.9 รูปถ่ายผู้ปกครอง (ชุดสุภาพ)
 5. กดยืนยันการส่งข้อมูลมอบตัว
 6. กดดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มไว้สำหรับพิมพ์มาส่งในวันเปิดเทอม

หมายเหตุ :

 • ไฟล์เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF ก็ได้
 • หากไม่มอบตัวภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

เปิดให้เข้าสู่ระบบได้ วันที่ 1-5 พ.ค. 2563

(ใช้เลขบัตรประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เป็น Username/Password ในการเข้าสู่ระบบ)

>> แบบบันทึกข้อความ ขอสละสิทธิ์ของนักเรียน ม.3 เดิม : (PDF : Word) <<<

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการมอบตัวได้ ผ่านทางไลน์ ID : nsscline

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ม.3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์ ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nssc.ac.th