โรงเรียนนครสวรรค์ ต้านภัยโควิด-19

นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และดำเนินการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนนครสวรรค์ ต้องสวมหน้ากากอนามัย โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่อง Thermoscan อีกทั้งยังต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ และลงชื่อในสมุดบันทึกการเข้าออกโรงเรียนเพื่อติดตามในภายหลังต่อไป

นอกจากนี้ โรงเรียนนครสวรรค์ได้ออกประกาศภายใน เพื่อให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนผ่านช่องทางสื่อสารของโรงเรียนเพื่อให้บุคลากรและครูมีความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว