ประชุมวางแผนสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ผอ.พันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งในส่วนของบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในทุกช่องทาง เพื่อให้ทันข่าว ทันเวลา ถูกต้อง และตรงประเด็นที่สุด