รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากระเบียบการ ดาวน์โหลดใบสมัคร และเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อนำมายื่น ในวันที่กำหนดในปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร