สสวท. รับสมัครสอบวัดสมรรถนะฯ และรับทุน พสวท. (เข้า ม.4) ปีการศึกษา 2563

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เปิดรับสมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

การสมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการฯ ระดับ ม. ต้น ประจำปีการศึกษา 2562

 • ศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์http://dpst63.ipst.ac.th
 • ระยะเวลารับสมัคร 1 ต.ค. 2562 ถึง 8 พ.ย. 2562
 • วันสอบข้อเขียน (สอบรอบแรก) วันเสาร์ที่ 14 ธ.ค. 2562
 • สนามสอบ ณ โรงเรียนประจำจังหวัดทั่วประเทศ

การสมัครรับทุน พสวท. (เข้า ม.4) ในปีการศึกษา 2563

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562
 • นักเรียนต้องสมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการฯ ระดับ ม. ต้น ประจำปีการศึกษา 2562
 • มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการฯ อยู่ในลำดับที่ 1-200 หรือเปอร์เซ็นต์ไทล์ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป มีสิทธิ์ยื่นสมัครเข้าค่าย (สอบรอบ 2) เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับ ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2563
 • ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน พสวท. (รวม 40 ทุน) สามารถเลือกเรียนในโรงเรียนเดิมหรือโรงเรียนอื่นได้ และนักเรียนทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการต่าง ๆ ที่โครงการ พสวท. จัดขึ้น

การเข้าเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563

 • สำหรับนักเรียน ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562
 • นักเรียนต้องสมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการฯ ระดับ ม. ต้น ประจำปีการศึกษา 2562
 • มีผลคะแนนสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการฯ ในลำดับที่ 1-2000 หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครเข้าโครงการฯ โดยห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ มีอยู่ใน 10 โรงเรียน ๆ ละ 1 ห้อง ห้องเรียนละ 24 คน
 • นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก สสวท. ดังเอกสารแนบประกาศฯ