ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ที่ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบไปด้วย เด็กหญิงเปมิกา ศุภลักษณ์ เด็กชายวงศ์วริศ พงชัยภัทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 และเด็กชายภูริ ศิวสิริการุณย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โดยมีครูวิชชา ยศอ่อน และครูพัชรศักดิ์ พรหมมาศ เป็นผู้ควบคุม