ชนะเลิศ ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้ไปต่อระดับประเทศ

โรงเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือตอนล่าง ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ได้รับรางวัลดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณิชารีย์ ดีจักรวาล และ เด็กหญิงสรัลชนา คมวัชรพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับประเทศต่อไป
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กชายธนธร งานสุจริต และเด็กชายภาสวี ล้อศรีพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โดยมีครูวิชชา ยศอ่อน เป็นผู้ควบคุม