ศิรชัช ชมบริสุทธิ์ ชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับ ม.ปลาย

นักเรียนจากโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก นักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน นายศิรชัช ชมบริสุทธิ์ ชั้น ม.5/1 อาจารย์ที่ปรึกษา นายสมัย จันทร์เหลือง