รางวัลประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ม.นเรศวร 2562 ระดับ ม.ต้น

2 ทีมจากรั้วม่วงขาว คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจําปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ดังนี้

รางวัลระดับเหรียญเงิน

 • ชื่อโครงงาน
  • ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลการยกกําลัง ใด ๆ ของจํานวนสองหลักและจํานวนสามหลัก โดยใช้จํานวนเศษเหลือ และทฤษฎีบททวินาม
 • รายชื่อนักเรียน
  • เด็กชายภูริ ศิวสิริการุณย์
  • เด็กหญิงกานต์ สิรีธารทองวงศ์
  • เด็กหญิงธัญญพรรษ มะระประเสริฐศักดิ์
 • อาจารย์ที่ปรึกษา
  • นายณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น

รางวัลชมเชย

 • ชื่อโครงงาน
  • ผลการศึกษารูปแบบทั่วไปของการหาจํานวน และความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งหมดที่มี ความยาวไม่เท่ากัน ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่า มุมเท่าและปริซึมฐาน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า โดยใช้วงกลมแนบนอก กฎของโคไซน์และ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 • รายชื่อนักเรียน
  • เด็กชายชนาธิป สัจสันตินุกูล
  • เด็กชายยศพนธ์ แฝงพงษ์
 • อาจารย์ที่ปรึกษา
  • นายณัฏฐปิญชาน์ พิชญาชมชื่น