กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 2562

9-11 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนครสวรรค์จัดกิจกรรมให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – 6 รวม 3 ห้องเรียนไปค่ายทัศนศึกษา ณ จ.ชลบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม