รัชนนท์พศ คว้า 4 เหรียญให้ประเทศไทย แข่งคณิตศาสตร์ SAIMC 2019 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

สพฐ.7 ส.ค.-สพฐ.ชื่นชมนักเรียนไทยคว้า 8 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 48 รางวัล 92 เหรียญ 4 เกียรติบัตร ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2562 (SAIMC 2019) ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยในจำนวนนี้มีนักเรียนนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขันด้วย 1 คน คือ เด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ ชั้น ม.3/1

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 South African International Mathematics Competition 2019 (SAIMC 2019) ระหว่างวันที่ 1-6 ส.ค.2562 ณ เมืองเดอบัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 ทีมทีมละ 4 คน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 4 ทีม ทีมละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน

ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับเหรียญรางวัลทุกคน ได้แก่ 8 เหรียญทอง 23 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง และรางวัลชมเชย 4 รางวัล รวมทั้งสิ้น 48 รางวัล 92 เหรียญ 4 เกียรติบัตร ดังนี้

ประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 8 รางวัล (32 เหรียญ) แบ่งเป็น เหรียญทอง 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่

ทีมประถม A เด็กชายกรชัย แก้วมังกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม เด็กชายณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพฯ เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

ทีมประถม D เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี เด็กชายพัสกร จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

เหรียญเงิน 4 รางวัล (16 เหรียญ) ได้แก่

ทีมประถม B เด็กชายเตชัส เวียงวีระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เด็กชายสรวิชญ์ พุ่มสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี

ทีมประถม C เด็กชายกิตติภพ เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ตันพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เด็กหญิงสวิตตา เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เด็กชายธราดล จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จ.สงขลา / ทีมมัธยม A เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กหญิงปารพิม อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ทีมมัธยม B เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เด็กชายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


เหรียญทองแดง 2 รางวัล (8 เหรียญ) ได้แก่

ทีมมัธยม C เด็กชายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เด็กชายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน โรงเรียนจิตรลดา เด็กชายอชิตพล สิริศรีศักดิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

ทีมมัธยม D เด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายวริศ จรัสปรีดาลาภ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายศิระ ดวงเนตร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 32 รางวัล (28 เหรียญ 4 เกียรติบัตร) แบ่งเป็น

เหรียญทอง 3 รางวัล ได้แก่ ระดับประถมศึกษา เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ เด็กชายพัสกร จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา

ระดับมัธยมศึกษา เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน

เหรียญเงิน 15 รางวัล ได้แก่

ระดับประถมศึกษา เด็กชายกรชัย แก้วมังกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เด็กชายกิตติภพ เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ระดับมัธยมศึกษา เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กหญิงปารพิม อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ เด็กชายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เด็กชายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายศิระ ดวงเนตร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

เหรียญทองแดง 10 รางวัล ได้แก่

ระดับประถมศึกษา เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เด็กชายเตชัส เวียงวีระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ตันพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เด็กหญิงสวิตตา เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เด็กชายธราดล จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จ.สงขลา

ระดับมัธยมศึกษา เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน โรงเรียนจิตรลดา เด็กชายอชิตพล สิริศรีศักดิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน นายวริศ จรัสปรีดาลาภ โรงเรียนแสงทองวิทยา

เกียรติบัตรชมเชย 4 รางวัล ได้แก่

ระดับประถมศึกษา เด็กชายณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพฯ เด็กชายสรวิชญ์ พุ่มสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี

ระดับมัธยมศึกษา เด็กชายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลรวม 7 รางวัล (28 เหรียญ) แบ่งเป็น เหรียญทอง 3 รางวัล (12 เหรียญ) ได้แก่

ทีมประถม C เด็กชายกิตติภพ เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ตันพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เด็กหญิงสวิตตา เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เด็กชายธราดล จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จ.สงขลา

ทีมมัธยม A เด็กชายต้นน้ำ พรหมมินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กหญิงปารพิม อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา เด็กชายกิตติ โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน เด็กชายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ทีมมัธยม B เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เด็กชายธนิสร อรรถเวชกุล โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ เด็กหญิงแพรวพรรณ ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เด็กชายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เหรียญเงิน 3 รางวัล (12 เหรียญ) ได้แก่

ทีมประถม A เด็กชายกรชัย แก้วมังกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม เด็กชายณัฏฐพล ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพฯ เด็กชายสิรวิชญ์ ลิมป์แสงศรี โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เด็กชายพัฒนแสง พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

ทีมประถม B เด็กชายเตชัส เวียงวีระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เด็กชายสรวิชญ์ พุ่มสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เด็กชายณฐกร คุ้มมั่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพฯ เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี

ทีมประถม D เด็กชายกันตินันท์ ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี เด็กชายพัสกร จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา จ.ยะลา เด็กหญิงอิสรีย์ เกตุทะเล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จ.เพชรบุรี เด็กชายธนกร อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

เหรียญทองแดง 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่

ทีมมัธยม D เด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายวริศ จรัสปรีดาลาภ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายศิระ ดวงเนตร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

ประเภทคะแนนรวมสูงสุด (Overall) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัล (4 เหรียญ) ได้แก่ ทีมมัธยม D เด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายวริศ จรัสปรีดาลาภ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายศิระ ดวงเนตร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน

สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 South African International Mathematics Competition 2019 (SAIMC 2019) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 29 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย บัลแกเรีย แคนาดา จีน ไซปรัส กานา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน คาซัคสถาน ซาอุดิอาระเบีย เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย เม็กซิโก เนปาล ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย แอฟริกาใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน ตูนิเซีย สหรัฐอเมริกา อุซเบกิสถาน เวียดนาม ซิมบับเว และไทย มีผู้เข้าแข่งขันในระดับประถมศึกษา 269 คน ระดับมัธยมศึกษา 279 คน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 548 คน

ทั้งนี้ คณะนักเรียนไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันนี้(7ส.ค.) โดยสายการบิน Qatar เที่ยวบินที่ QR832 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.00 น. .

ที่มา – สำนักข่าวไทย